ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Petycje

Przedmiot petycji:
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W jaki sposób można wnieść petycję?
- petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
- oznaczenie adresata petycji
- wskazanie przedmiotu petycji

Petycja musi być podpisana:
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Gdzie złożyć petycję?

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00,
Sekretariat,
Nowakowo 47,
82-310 Elbląg 2,
tel./fax 55 231 27 93
e-mail: zsnowakowo @ wp.pl

Drogą elektroniczną:
e-mail: zsnowakowo @ wp.pl
 
Sposób rozpatrywania petycji:
- petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
- podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
- adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 
Uwagi:
- petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia
- podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U.2014 r.  poz. 1195).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Nowakowie
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Pfeiffer Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Pfeiffer Data wprowadzenia do BIP 2016-10-20 14:24:27
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Pfeiffer Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 14:25:00
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Pfeiffer Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 09:08:03
Artykuł był wyświetlony: 738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu