ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ELBLĄG ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:
Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów przedszkolnych wskazanych w uchwale Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg.
Zgodnie z § 1  w/w uchwały na terenie Gminy Elbląg funkcjonują następujące oddziały przedszkolne:
1) Oddział przedszkolny 3-4 latków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie z siedzibą Nowakowo 47, 82-310 Elbląg 2;
2) Oddział przedszkolny 5-6 latków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie z siedzibą Nowakowo 47, 82-310 Elbląg 2;
3) Oddział przedszkolny 3-4 latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie z siedzibą Pilona 5, 82-310 Elbląg 2;
4) Oddział przedszkolny 5-6 latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie z siedzibą Pilona 5, 82-310 Elbląg 2;
5) Oddział przedszkolny 3-4 latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie z siedzibą Węzina 16, 82-310 Elbląg 2;
6) Oddział przedszkolny 5-6 latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie z siedzibą Węzina 16, 82-310 Elbląg 2;
7) Oddział przedszkolny 3-4 latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym z siedzibą Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2;
8) Oddział przedszkolny 5-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym z siedzibą Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2;
9) Oddział przedszkolny 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym z siedzibą Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2.
Rekrutacja skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających wraz z rodzicami na terenie Gminy Elbląg.  Rodzice dzieci z innych gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci z terenu Gminy Elbląg.
W procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2016-2013.
Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka:
  • Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są na rok szkolny 2019/2020 na podstawie deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Deklarację składa się w terminie od 18 lutego do 25 lutego 2019 roku.
  • Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru). We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Elbląg w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki, biorąc pod uwagę kryteria ustawowe, o których mowa poniżej.
Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic w terminie od 22 marca do 29 marca 2019 roku potwierdza wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego - formularz.
 
KRYTERIA USTAWOWE
Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Gminy Elbląg jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), mające jednakowa wartość.
Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:
 
Lp.

Kryterium
 
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1.

Wielodzietność rodziny kandydata
 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - formularz
2.
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu,  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018,  poz. 511 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
4.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018,  poz. 511 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018,  poz. 511 z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica.
6.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem  - formularz
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona
„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
7.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 
KRYTERIA LOKALNE
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.
Rodzice/opiekunowie prawni winni w terminie od 6 maja 2019 roku do 10 maja 2019 roku złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w wyniku postępowania uzupełniającego. Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg określa załącznik nr 1 do uchwały organu prowadzącego:
 
 
Lp.
Kryteria rekrutacji

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
 
Liczba punktów
1.
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kryterium ma również zastosowanie do pracującego/studiującego rodzica (opiekuna) samotnie wychowującego dziecko.
Oświadczenie rodzica/opiekuna o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
10
2.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2019/2020
wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
o kontynuacji wychowania  przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wzór oświadczenia
5
3.
Dziecko pięcioletnie oraz sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
Potwierdzenie przez dyrektora
szkoły na podstawie
dokumentacji
2
4.
Dziecko, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia mu opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
wzór oświadczenia
2
5.
Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania w Gminie Elbląg.
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w Gminie Elbląg
wzór oświadczenia
1
 
 
Informujemy, że od roku szkolnego 2019/2020, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Elbląg Nr XXXIII/250/2018 z dnia 22 marca 2018 oraz uchwały Nr XLI/304/2018 z dnia 6 listopada 2018 pobierane będą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze wyższym aniżeli 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za wyżywienie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Gronowie Górnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Mościńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-01 19:21:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Mościńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-01 19:24:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Mościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06 23:50:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »